Głównym założeniem działalności obu kancelarii adwokackich jest zapewnienie efektywnej pomocy prawnej zarówno w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, jak również w sprawach karnych.

Praktyka prawnicza obu kancelarii obejmuje między innymi prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego, to jest obronę oraz reprezentację pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa gospodarcze.

Obie kancelarie adwokackie oferują kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych łączącą w sobie świadczenie pomocy prawnej zarówno w sferze prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, jak również w sferze prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego.

Praktyka prawnicza obu kancelarii adwokackich obejmuje prowadzenie spraw z zakresu:
- prawa cywilnego, w szczególności takich jak:
   - sprawy gospodarcze
   - sprawy rodzinne, w tym sprawy rozwodowe, alimentacyjne, opieki nad małoletnim
   - sprawy o podział majątku
   - sprawy odszkodowawcze, w tym dotyczące odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych,   
     odpowiedzialności odszkodowawczej za wykonywanie władzy publicznej oraz
     odpowiedzialności odszkodowawczej za błędy w sztuce lekarskiej
   - sprawy z umów konsumenckich
   - sprawy o ochronę dóbr osobistych
   - wszelkie sprawy o zapłatę
   - sprawy spadkowe
   - sprawy o zasiedzenie oraz inne sprawy z zakresu prawa rzeczowego
   - sprawy dotyczące problematyki urządzeń przesyłowych

- prawa karnego, w szczególności takich jak:
   - sprawy o przestępstwa o charakterze stricte kryminalnym
   - sprawy o przestępstwa drogowe
   - sprawy o przestępstwa gospodarcze
   - sprawy o przestępstwa karnoskarbowe
   - sprawy o przestępstwa wynikające z błędów w sztuce lekarskiej

- prawa administracyjnego, w szczególności:
   - sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów
     administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Słupsk, ul. Filmowa
Prowadzenie spraw przez kancelarie polega na reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, a także na reprezentacji przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. W sprawach z zakresu prawa karnego kancelarie oferują obronę oskarżonych oraz reprezentację pokrzywdzonych, zarówno w postępowaniach przygotowawczych, jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Kancelarie świadczą usługi w dwóch następujących formach:
1. pojedyncze zlecenie usługi bądź usług prawniczych, w szczególności:
   - udzielanie porad prawnych
   - prowadzenie sprawy cywilnej, karnej albo administracyjnej
   - reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
   - sporządzanie pism procesowych
   - uczestniczenie w negocjacjach zmierzających do pozasądowego zakończenia sporu, w tym sporządzanie pism przedprocesowych;
   - sporządzanie projektów umów oraz uchwał
   - analiza i weryfikacja gotowych projektów umów oraz uchwał, a także analiza już zawartych umów lub podjętych uchwał
   - sporządzanie opinii prawnych
   - sporządzanie umów spółek oraz przeprowadzanie ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
   - sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

2. stała obsługa prawna podmiotu w ramach stałego zlecenia, polegająca na świadczeniu na rzecz danego podmiotu kompleksowej pomocy prawnej obejmującej wszelkie niezbędne czynności oraz prowadzenie wszelkich spraw danego podmiotu w ramach zryczałtowanego honorarium.

Kancelarie adwokackie są czynne:
od poniedziałku do piątku: od godz. 9.00 do godz. 14.00 oraz w ramach cotygodniowych dyżurów, po wcześniejszym uzgodnieniu, poprzez indywidualne ustalenie innego terminu spotkania, dogodnego dla klienta.
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zbigniew W. Kowalski - email: adw.kowalski@wp.pl | Jędrzej Kowalski - email: jedrzej.kowalski@wp.pl
76-200 Słupsk, ul. Filmowa 3   |   tel. 59 840 30 42
Pocztówka pochodzi ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Numer inwentarzowy: MPŚ-HP/416 .  - www.muzeum.slupsk.pl
RODO Klauzula Informacyjna
Tagi: Adwokat Słupsk, kancelaria adwokacka słupsk, pomoc prawna słupsk, kancelarie adwokackie Słupsk, prawnik Słupsk
tel. 601 170 777
tel. 603 179 630